Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OQ6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12K77

Природни ресурси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 02.04.2021

Релеф

Релефът на общината е равнинен, средно и високо планински, като територията ѝ попада в пределите на Стара планина, Задбалканските котловини и Средна гора.

Северната третина на основната територия на община Златица се заема от югозападните части на Златишко-Тетевенска планина (съставна планина на Средна Стара планина). В нея, на границата с община Етрополе се издига най-високата точка на община Златица – връх Свещиплаз 1888,3 m. В средния район на основната територия на общината се простират от най-ниските и равни части на Златишко-Пирдопската котловина, а в южната третина на основната територия – част от северните склонове на Същинска Средна гора. Тук максималната височина е връх Малка Братия 1406 m, разположен на границата с община Панагюрище.

През втората част на общината (землището на село Петрич) от север на юг протича река Тополница. Източно от нейната дълбока долина са разположени крайните западни части на Същинска Средна гора. Тук, също на границата с община Панагюрище се намира връх Върла могила 1045 m. Западно от долината на Тополница, в пределите на землището на село Петрич се простират крайните североизточни разклонения на рида Белица (част от Ихтиманска Средна гора). Най-високата му точка тук е връх Босе 935,7 m.

Южно от село Петрич, на границата с община Панагюрище, в коритото на река Тополница се намира най-ниската точка на община Златица – 447 m н.в.

Води

Основна водна артерия на община Златица е река Тополница, която протича и през двете части на общината с горното си течение. В основната част на общината реката тече от изток на запад, в дълбока и залесена долина през северните разклонения на Същинска Средна гора. В този участък основните ѝ притоци са реките: Медет (Буковица) (ляв), Златишка река (десен), Гъзибара (ляв) и Гюмюрджудере (ляв). През втората част (землището на село Петрич) реката протича от север-североизток на юг-югозапад в много дълбока, слабо залесена и на места опорена долина, като тук тя служи за граница между Същинска Средна гора на изток и рида Белица (част от Ихтиманска Средна гора) на запад. В този участък основните ѝ притоци са реките: Айдере (десен), Буновска река (десен), Каменишка река (десен), Ангелов дол (ляв), Добри дол (десен) и Дисагов дол (ляв).