Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O76
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IO7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C46

Защита при бедствия и аварии

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.08.2022

Община Златица има разработен "План за защита при бедствия на територията на община златица", приет с решение 345 от 17.04.2018 на ОбС Златица. С пълният текст на плана разделен по категории може да се запознаете в приложените документи.

Заглавна страница.

Част 1 – Обща част.

Част 2 – Защита при земетресение.

Част 3 – Защита при наводнение.

Част 4 – Защита при ядрена или радиационна авария и при трансграничен пренос на радиоактивни вещества.

Част 5 – Действия при възникване на промишлени аварии.

Част 6 – Защита при снегонавявания и обледенявания.

Част 7 – Защита при пожари.

Част 8 – Външен авариен план на “Аурубис България” АД.

Приложения №1 – №19.

Информация за планираните мерки за безопастност и начините на действие в случай на авария на "Аурубис Бългаия" АД

Информация за планираните мерки за безопастност и начините на действие в случай на авария на "Аурубис Бългаия" АД