Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24K4
Z7_PPGAHG80096H50Q5UL4MP520A2

Декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 27.10.2021

„Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество“, следи за изпълнението на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Председател: Елена Герасимова

Членове: Стоянка Балова, Цветана Радева

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2019г
Дата на публикуване: 30.03.2021

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2021г
Дата на публикуване: 30.03.2021