Z6_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2VT6
Z7_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2V30

Постоянни комисии

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 28.03.2024

Постоянните комисии играят основна роля в процеса на вземане на решения от Общински съвет.

„Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество“.

Следи за изпълнението на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Председател: Елена Герасимова.

Членове: Цвятко Караиванов, Стоян Генов.

Комисия „Бюджет и финанси“

Разглежда въпроси свързани с бюджет, финанси, търгове, конкурси, проекти.

Председател: Пламен Петров.

Членове: Елена Герасимова, Стоян Генов, Младен Медаров, Крум Нейков.

Комисия „Образование, култура, вероизповедание“

Разглежда въпроси свързани с образованието, културата и вероизповеданията.

Председател: Цветана Радева.

Членове: Пламен Петров, Донка Тинчева, Любов Станулова, Крум Нейков.

Комисия „Социални дейности и здравеопазване“

Разглежда въпроси свързани със социалните дейности и здравеопазването.

Председател: Георги Несторов.

Членове: Елена Герасимова, Пламен Петров, Магдалена Иванова, Любов Станулова.

Комисия „Младежки дейности, спорт и туризъм“

Разглежда въпроси свързани с младежките дейности, спорт и туризъм.

Председател: Крум Нейков.

Членове: Асен Плахов, Цвятко Караиванов.

Комисия „Местно самоуправление“

Разглежда въпроси свързани с нормативна уредба, транспорт, обществен ред, безопасност на движението, сътрудничество с бизнеса.

Председател: Донка Тинчева.

Членове: Младен Медаров, Георги Несторов, Цвятко Караиванов, Асен Плахов.

Комисия „ТСУ, Горско стопанство и екология“

Разглежда въпроси свързани с териториално и селищно устройство, търгове, конкурси, проекти, екология.

Председател: Асен Плахов.

Членове: Цветана Радева, Любов Станулова, Николай Минов, Георги Несторов.