Z6_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2VT6
Z7_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2V30

Постоянни комисии

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 10.11.2023

Постоянните комисии играят основна роля в процеса на вземане на решения от Общински съвет.

Комисия „Бюджет и финанси“

Разглежда въпроси свързани с бюджет, финанси, търгове, конкурси, проекти.

Председател: 

Членове: 

Комисия „Местно самоуправление“

Разглежда въпроси свързани с нормативна уредба, транспорт, обществен ред, безопасност на движението, сътрудничество с бизнеса.

Председател: 

Членове: 

Комисия „Териториално и селищно устройство“

Разглежда въпроси свързани с териториално и селищно устройство, търгове, конкурси, проекти, екология.

Председател: 

Членове: 

Комисия „Образование, култура, вероизповедание“

Разглежда въпроси свързани с образованието, културата и вероизповеданията.

Председател: 

Членове: 

Комисия „Младежки дейности“

Разглежда въпроси свързани с младежките дейности, спорт и туризъм.

Председател: 

Членове: 

Комисия „Социални дейности“

Разглежда въпроси свързани със социалните дейности и здравеопазването.

Председател: 

Членове: 

„Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество“.

Следи за изпълнението на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Председател: 

Членове: 

Наблюдателна комисия към Общински съвет – Златица по смисъла на чл.170, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

Съгласно  чл.170, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража към общинските съвети се създават наблюдателни комисии, като тяхната функция е да подпомагат ресоциализацията на лишените от свобода.

Правомощията на наблюдателните комисии са разписани в чл. 171 от ЗИНЗС. 

Съгласно чл. 171(1) Наблюдателните комисии:

 1. осъществяват обществен контрол на дейността на местата за лишаване от свобода;
 2. подпомагат ресоциализацията на лишените от свобода, включително чрез иницииране на социални услуги на територията на общината;
 3. правят предложения за изменяне на режима, преместване на лишените от свобода в затворнически заведения от по-лек или по-тежък тип или за условно предсрочно освобождаване;
 4. правят предложения и дават мнения по искания за помилване;
 5. подпомагат семействата на лишените от свобода;
 6. съдействат за настаняване на работа и битовото устройване на освободените от местата за лишаване от свобода.

(2) Членовете на наблюдателните комисии могат да посещават местата за лишаване от свобода, да се срещат с лишените от свобода, да се запознават с необходимите им документи, да изискват и получават информация от администрацията на местата за лишаване от свобода.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2016 г.) Предложенията и препоръките на наблюдателните комисии са задължителни за началника на затвора. При неизпълнение на предложение или препоръка на наблюдателната комисия въпросът се отнася към главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията".

(4) Издръжката на наблюдателните комисии се осигурява от общинските съвети.

Съгласно чл.170, ал.3 от ЗИНЗС поименния състав се утвърждава от председателя на общинския съвет, който ръководи непосредствено или чрез свой представител дейността на наблюдателната комисия. Съгласно чл.170, ал.2 от ЗИНЗС в състава се включва пробационен служител и представител на затвора. На територията на община Златица няма затвор. В тази връзка и съобразно функциите, които следва да извършва наблюдателната комисия, следва в състава да бъдат включени и представители на следните институции: Пробационен служител - Представител на Областна служба „Изпълнение на наказанията “ – Софийска област, Сектор „Пробация София област; Представител на РУ-Пирдоп към ОДМВР; Общински съветник, Представител на Община Златица; Представител на Агенция по заетостта, Дирекция „Бюро по труда“, гр.Пирдоп; Представител на Агенция за социално подпомагане;, Дирекция“Социално подпомагане“ Пирдоп.

Наблюдателните комисии приемат правила за своята работа.

Председател: инж. Любомир Цветков - Председател на Общински съвет-Златица

Членове:

 • Пробационен служител – Представител на Областна служба „Изпълнение на наказанията “ – Софийска област, Сектор „Пробация София област – Андрей Стойчев;
 • Представител на РУ-Пирдоп към ОДМВР – Никола Николов;
 • Общински съветник – Стоянка Петрова;
 • Представител на Община Златица – Десислава Чолакова – Стоянова;
 • Представител на Агенция по заетостта, Дирекция „Бюро по труда“, гр.Пирдоп – Анелия Панчева;
 • Представител на Агенция за социално подпомагане, Дирекция „Социално подпомагане“ Пирдоп – Петя Кошинска;