Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G61
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I21H2

Общински съвет

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.11.2023

Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението на общината при условия и по ред, определени от закона.
Общинският съвет се състои от избраните общински съветници.

Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината.

Заседанията на общинския съвет и на неговите комисии са открити. По изключение общинският съвет може да реши отделни заседания да са закрити. Гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, като заемат специално определените за тях места. Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес, и да получават отговори по ред, начин и в срок, определени в правилник.

В изпълнение на правомощията си общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.
Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател:

Контакти на ОбС Златица

email: obshtinski_savet_zlatica@abv.bg

тел.0728/60-230;

 

Приемно време на председателя на ОбС

Всеки четвъртък от 16.00 до 17.00 часа.