Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121P6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HO1

Опровержение на разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси

Дата на публикуване: 07.04.2021
Последна актуализация: 03.06.2021

Извадка от Закон за достъп до обществена информация:

Чл. 14. (1) Органите информират за своята дейност чрез публикуване или съобщаване в друга форма.
(2) Органите са длъжни да съобщават информация, събрана или станала им известна при осъществяване на тяхната дейност, когато тази информация:

1. може да предотврати заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество;
2. опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси;
3. представлява или би представлявала обществен интерес;
4. следва да бъде изготвена или предоставена по силата на закон.

Действия

В случайте когато информация, събрана или станала известна при осъществяване на дейността на общинска администрация опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси, тази информация се свежда до знанието на органите на реда, широката общерственост и/или други засегнати страни.