Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121H7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H83

Публична информация според Закона за защита на класифицираната информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 03.06.2021

Списък на категориите информация, създавана, ползвана и съхранявана в Общинска администрация - Златица, подлежащи на класификация като служебна тайна съгласно чл.26, ал.3 от ЗЗКИ и чл.21, ал.1 и ал.5от ППЗЗКИ.

Служебна тайна е информацията, създавана, обработвана и съхранявана от общинската администрация, която не е държавна тайна, нерегламентиран достъп до която би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата, общината или би увредил друг правозащитен интерес.

Списък на категориите информация, създавана, ползвана и съхранявана в Общинска администрация - Златица

  1. Протоколи и списъци от извършени проверки в регистратурата за класифицирана информация, не попадащи в класификацията „държавна тайна" по Закона за защита на класифицираната информация.
  2. Кореспонденция с НСС - София, относно проучване на лицата за достъп до класифицирана информация.
  3. Кореспонденция с Държавната комисия по сигурността на информацията, не попадаща в класификацията „държавна тайна" по Закона за защита на класифицираната информация.
  4. Информация свързана с отсрочването на резервисти и техника – запас от повикване във Въоръжените сили при мобилизация.
  5. Заповеди, документи и материали съдържащи данни, факти и обстоятелства, съставляващи служебна тайна.
  6. Писма и документи получени от други ведомства в страната носещи гриф за сигурност на информация.