Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12157
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H47

Искане за достап до обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 03.06.2021

Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация със самостоятелен регистрационен индекс в деловодната система на община Златица.

Начини за заявяване за достъп до обществена информация

  • Център за административно обслужване в община Златица (писмено и устно)
  • Ел. поща: ob_zlatica@mail.bg / kao@zlatitsa.bg
  • Чрез Система за сигурно електронно връчване. Линк:https://edelivery.egov.bg/
  • Чрез Платформата за достъп до обществена информация: Линк: https://pitay.government.bg/ 

Разглеждане на заявления

Съгласно чл. 25 от Закона за достъп до обществена информация заявлението се оставя без разглеждане, ако не съдържа следните реквизити:

  • трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
  • описание на исканата информация;
  • адреса за кореспонденция със заявителя.

В заявлението се посочва и предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация.

Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на разходите по предоставяне на информацията, размерът на които се определя съгласно Заповед на министъра на финансите № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. и представяне на платежен документ.