Z6_PPGAHG80095J50Q5EB66K420U7
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42016

Информация, предотвратяваща заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 03.06.2021

Извадка от Закон за достъп до обществена информация:

Чл. 14. (1) Органите информират за своята дейност чрез публикуване или съобщаване в друга форма.
(2) Органите са длъжни да съобщават информация, събрана или станала им известна при осъществяване на тяхната дейност, когато тази информация:

1. може да предотврати заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество;
2. опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси;
3. представлява или би представлявала обществен интерес;
4. следва да бъде изготвена или предоставена по силата на закон.

Действия

В случайте когато информация, събрана или станала известна при осъществяване на дейността на общинска администрация може да предотврати заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество, тази информация се свежда до знанието на органите на реда и/или други засегнати страни.