Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H81

Информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 07.07.2021

КПКОНПИ

Лицата заемащи висши публични длъжности, включително кметове подават декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество към Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и могат да бъдат достъпени в Регистъра на лица, заемащи висши публични длъжности

Общинска администрация

Община Златица поддържа публични регистри, съгласно изискванията на чл. 41, ал. 1, чл. 169, ал. 1 и § 2, ал. 3 от Допълнителните разпоредби от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), които се публикува на портала за отворени данни на Република България.

Линк към регистрите по ЗПКОНПИ

Линк към всички публични регистри на община Златица, на портала за отворени данни на Република България.

Подадените по ЗПКОМПИ деклерации към Община Златица са публикувани в раздел Администрация.

Линк: Декларации по ЗПКОНПИ към Общинска администрация - Златица.  

Общински съвет

Общински съвет - Златица има „Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество“, която следи за изпълнението на ЗПКОНПИ.

Линк: Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Златица.

Публичен регистър на подадените деклерации по ЗПКОНПИ към Общински съвет - Златица и сканирани деклерации са публикувани в раздел Общински съвет.

Линк: Декларации по ЗПКОНПИ към общински съвет - Златица

Подаване на жалби и сигнали

При откриване на нарушение може да подадете сигнал или жалба към Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОМПИ) в раздел сигнали на страницата на КПКОМПИ.