Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HG2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H07

Достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 03.06.2021

Център за административно обслужване

Адрес: община Златица, гр. Златица, пл. “Македония” № 1, партера в сградата на община Златица

П.К. 2080

Ел. поща: ob_zlatica@mail.bg / kao@zlatitsa.bg

Тел. за връзка: 0728 / 60 201;

Факс: 0728/ 60 202

Работно време: от 08:00 до 17:00 часа с обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа.

Начини за заявяване за достъп до обществена информация

  • Център за административно обслужване в община Златица (писмено и устно)
  • Ел. поща: ob_zlatica@mail.bg / kao@zlatitsa.bg
  • Чрез Система за сигурно електронно връчване. Линк:https://edelivery.egov.bg/
  • Чрез Платформата за достъп до обществена информация. Линк: https://pitay.government.bg/ 

Такса

Достъпът до обществена информация е безплатен. Заплащат се само нормативно определени разходите по предоставяне на обществена информация.

Право на достъп до обществена информация

Законът за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ дава право на всеки български гражданин, чужд гражданин или лице без гражданство, юридическо лице – българско или чуждестранно, да поиска и получи достъп до информация, без да е необходимо да доказва конкретен интерес.

Повторно използване на информацията

Всеки гражданин на Република България, чужденец или лице без гражданство, и всички юридически лица имат право на повторно използване на информация.

Информация за повторно ползване се предоставя след отправяне на писмено искане. Искането се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща: ob_zlatica@mail.bg . Когато искането е подадено по електронен път, отговорът също е по електронен път.

Платформата за достъп до обществена информация

Линк към Платформата за достъп до обществена информация.

Системата е създадена и се поддържа от администрацията на Министерския съвет съгласно чл. 15в, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Представлява единна, централна, публична уеб базирана информационна система, която осигурява електронно целия процес по подаване и разглеждане на заявление за достъп до информация, препращане по компетентност при необходимост, предоставяне на решение и публикуване на съответната информация от задължените по Закона за достъп до обществена информация субекти при спазване на защитата на личните данни на заявителя съгласно Закона за защита на личните данни.