Z6_PPGAHG80018P70Q3BL5R60NQF4
Z7_PPGAHG80018P70Q3BL5R60NQV2

Декларация за достъпност

Дата на публикуване: 20.04.2021
Последна актуализация: 07.07.2021

Декларация за достъпност на съдържанието на интернет страницата на Община Златица

Община Златица се ангажира да осигури достъп до интернет страницата си и мобилните приложения в съответствие с изискванията за достъпност, установени в Директива (EС) 2016/2102 от 26 октомври 2016 г. (ОВ L 327 от 02.12.2016 г.), Закона за електронното управление и Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Настоящата декларация за достъпност се отнася до официалната интернет страница на община Златицас електронен адрес: https://www.zlatitsa.egov.bg

Съдържанието на интернет страницата включва текстова и нетекстова информация, документи и формуляри за изтегляне, както и двупосочно взаимодействие чрез контактна форма и/или препратки до портал за предоставяне на електронни услуги, водещи до обработка на цифрови формуляри и осъществяване на процеси по удостоверяване на автентичност, идентификация и извършване на плащания.

Ние се стремим да поддържаме и подобряваме нашата интернет страница така, че тя да обхваща всички потенциални потребители, като се вземат под внимание възможните видове взаимодействие, особеностите на различни видове устройства, ниво на техническо познание, личностни и колективни интереси.

Изготвяне на настоящата декларация за достъпност

Настоящата Декларация за достъпност отразява резултатите от извършената оценка на съответствието на интернет страницата с хармонизирания европейски стандарт EN 301 549 v2.1.2 (2018-08) - Изисквания за достъпността на продукти и услуги в сферата на ИКТ , който реферира към WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1), ниво А и АА.

Статус на съвместимост

Интернет страницата: https://www.zlatitsa.egov.bg, съответства напълно на изискванията на стандарта за достъпност, след направена проверка от ДАЕУ - Държавна агенция електронно управление.

Недостъпно съдържание:

Някои от документите във формат PDF, публикувани на страницата, представляват сканирани архивни документи, които нямат текстов еквивалент. В случай, че потребител срещне пречка пред консултирането на такъв документ, може да се свърже чрез посочените данни за връзка с община Челопеч, за да му се предостави възможно най-бързо достъпна версия на желания документ“.

Обратна връзка и данни за връзка

С цел да подобрим достъпността на съдържанието, молим да се свързвате с нас чрез електронна поща ob_zlatica@mail.bg, използвайки за тема на писмото "Сигнал за достъпност на официалната уеб страница на община Златица". Ще да свържем с Вас във възможно най-кратък срок за да ви помогнем.

При необходимост лицата със специални потребности за достъп до нашата интернет страница могат да получат информация и съдействие на тел.: 0728 / 60 201 от дежурният специалист в канцеларията на кмета.  

Процедура за подаване на сигнали относно достъпността

Ако забележите липса на достъпност, която не Ви позволява да достигнете до съдържание или функция на интернет страницата, и след като сте ни уведомите за нея и не сте получили задоволителен отговор от нас в разумен срок, имате право да подадете жалба до  председателя на Държавна агенция „Електронно управление“. Жалбите могат да се подават на електронен адрес: mail@e-gov.bg, с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“, чрез деловодството на ДАЕУ на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София или чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София-1000

Утвърждаване на настоящата декларация за достъпност

Дата на утвърждаване:
18.05.2021 г.
Община Златица

Инж. Стоян Генов
Кмет на Община Златица