Z6_PPGAHG800HCC60Q3FQLJTV1GD3
Z7_PPGAHG800HCC60Q3FQLJTV1GT2

Център за административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 15.11.2022

Административните услуги, които община Златица извършва, се предоставят от Центъра за административно обслужване, работещ на принципа на Комплексно административно обслужване (КАО).

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Адрес: община Златица, гр. Златица, пл. “Македония” № 1, партера в сградата на община Златица

П.К. 2080

Ел. поща: kao@zlatitsa.bg

Тел. за връзка: 0728 / 60 201;

Факс: 0728/ 60 202

Работно време: от 08:00 до 17:00 часа.

 

БУЛСТАТ: 000776464

 

Начини на заявяване на административните услуги:

При заявено от Вас желание, потвърдено в писмен вид, можете да получите информация за извършената услуга и по електронна поща на представения от Вас e-mail.

Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:

 • По електронен път чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, през Система за сигурно електронно връчване.
 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 • Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:
  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
  • като вътрешна куриерска пратка;
  • като международна препоръчана пощенска пратка;
 • По електронен път на електронна поща при условията на Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, и Закон за електронната идентификация. /Възможността за получаване по електронен път зависи от естеството на документа, реквизитите и приложенията на същия;

Начини на плащане на таксата за заявената от Вас административна услуга: