Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CO2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S85

Банкови сметки

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 27.03.2021

Булстат: 000776464

Банков код FINVBGSF Първа Инвестиционна банка кл. Карлово офис Златица

  • Приходна сметка BG39FINV9150 8416979163 и код за вид на плащане (съгласно приложение в зависимост от вида на прихода).

  • Разходна сметка BG15FINV9150 3116979135

  • Сметка за внасяне на гаранции BG27FINV9150 3316979145

Списък на кодове за вид плащане към приходна сметка

Окончателен годишен (патентен) данък - 441400
Данък върху недвижимите имоти - 442100
Данък върху наследствата - 442200
Данък върху превозните средства - 442300
Такси за битови отпадъци - 442400
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Други данъци - 443400
Вноски от приходи на общински предприятия и институции - 443700
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция - 444000
Приходи от наеми на имущество - 444100
Приходи от наеми на земя - 444200
Приходи от лихви по текущи банкови сметки - 444300
Приходи от лихви по срочни депозити - 444400
Дивидент - 444800
Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи - 444900
Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от страната - 445100
Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина - 445200
Приходи от продажби на дълготрайни материални активи - 445500
Приходи от продажби на земя - 445600
Приходи от концесии - 445700
Приходи от ликвидиране на общински предприятия - 445800
Приходи от продажба на нематериални активи - 445900
Глоби, санкции и неустойки,нак. лихви, обезщетения и начети - 446500
Други неданъчни приходи - 447000
Такси за технически услуги - 448001
Такси за ползване на детски градини - 448002
Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването - 448003
Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих - 448004
Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги - 448005
Такси за административни услуги - 448007
Такси за ползване на пазари, тържища и др. - 448008
Такси за ползване на полудневни детски градини - 448009
Такси за ползване на общежития и други по образованието - 448010
Такси за гробни места - 448011
Такси за притежаване на куче - 448013
Други общински такси - 448090
Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда - 448081