Z6_PPGAHG800HCC60Q3FQLJTV1GL3
Z7_PPGAHG800HCC60Q3FQLJTV1GD2
Електронни административни услуги Административни услуги Банкови сметки Център за административно обслужване Проверка на статус на преписка Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги Харта на клиента Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите

Административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 15.11.2022

Административните услуги, които община Златица извършва, се предоставят от Центъра за административно обслужване, работещ на принципа на Комплексно административно обслужване (КАО).

Същност на комплексното административно обслужване (КАО)

“Комплексно административно обслужване” е това обслужване, при което административната услуга се предоставя от компетентните административни органи, лицата, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от административни органи – първични администратори на данни, независимо дали тази данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

Цели на комплексното административно обслужване:

  • предоставяне на качествени услуги с по-висока ефективност и ефикасност;
  • повишаване удовлетвореността на гражданите и бизнеса;
  • намаляване на административната тежест;
  • намаляване на възможностите за корупционни практики.

Принципи на комплексното административно обслужване:

  • Събиране на данни по служебен път;
  • Еднократно събиране на данни;
  • Увеличаване на каналите на достъп до административни услуги;
  • Автоматизиране на процесите;

 

Контакти:

БУЛСТАТ: 000776464

 

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Адрес: община Златица, гр. Златица, пл. “Македония” № 1, партера в сградата на община Златица

П.К. 2080

Ел. поща: kao@zlatitsa.bg

Тел. за връзка: 0728 / 60 201;

Факс: 0728/ 60 202

Работно време: от 08:00 до 17:00 часа.

Анкета за администратвно обслужване