Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините

Дата на публикуване: 08.03.2024
Последна актуализация: 08.03.2024

Община Златица стартира изпълнението на проект „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините” на територията на град Златица и селата Карлиево, Петрич и Църквище, по оперативна програма “Национален план за възстановяване и устойчивост„ с договор за изпълнение на проекта № BG-RRP-4.025-0008 на обща стойност от 1 282 229,77 лв.

Дейностите по проекта включват подмяна на дефектирали кабелни участъци, въвеждане на нови средства за измерване и контрол на потреблението на енергия, замяна на съществуващите осветители с LED и използване на ел. енергия от ВИ за електроснабдяване на системата за външно изкуствено осветление. Предвидено е и използването на автономни соларни улични осветители, за които няма необходимост от захранване от електрическата мрежа, а чрез контролери, с предварително зададена програма. Това ще гарантира точното им включване в зависимост от календарния график. Автономните соларни улични осветители могат да работят и при неблагоприятни атмосферни условия, благодарение на собствени акумулаторни батерии. С реализиране на проектното предложение ще се постигне намаляване на емисиите на CO2 на годишна база-716,87 t, годишни енергийни спестявания - 607,514 MWh, както и годишни парични спестявания в размер на 109 960,21 лв/г.
Целта на настоящия проект е да повиши енергийната ефективност в гр. Златица, с. Църквище, с. Карлиево и с. Петрич и да се намали консумацията на ел. енергия, чрез извършване на технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление.

 

Това ще се постигне основно чрез подмяна на осветителите с нови такива, използващи светодиодна (LED) технология, монтаж на нови съвременни електромери с дистанционно отчитане и други. Обновяването на уличното осветление е приоритет, с цел създаване на благоприятни условия за жителите, както и привличане на повече инвеститори и туристи на територията на общината. Стратегическа цел е да се създават предпоставки за превръщане на община Златица в енергийно ефективна община, която постига високите цели за устойчиво енергийно развитие, подобрено качество на уличното осветление, в съответните стандарти с норми на осветеност, намаляване на бюджетните разходи за електроенергия и поддръжка, намаляване на емисиите въглероден диоксид (CO2), както и повишаване сигурността на пешеходците през нощта и безопасно движение на МПС.