Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проект "Грижа в дома" по програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027.

Дата на публикуване: 06.04.2023
Последна актуализация: 29.01.2024

ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС НА ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2021-2027“

 

Проект: BG05SFPR002-2.001-0197-C01- Грижа в дома в община Златица

Главна цел: Осигуряване на по-добри условия на живот за 33 възрастни лица в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания чрез предоставяне на подкрепа в домашна среда.

Обща стойност: 181 324.77 лв., от които 126 927.34 лв. европейско и 54 397.43 лв. национално съфинансиране.

Начало: 17.03.2023 г. 
Край:     17.04.2024 г.   


Община Златица  изпълнява задълженията си по Проекта BG05SFPR002-2.001 “ГРИЖА В ДОМА“, където се обслужват 33 потребители на социалната услуга от домашни санитари . 


Община Златица ще подаде предложение по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05SFPR002-2.001 “ГРИЖА В ДОМА“ за удължаване с три месеца. 


По процедурата не се изисква съфинансиране от Община Златица и безвъзмездната финансова помощ е 100%.


По програмата ще продължат да бъдат обслужване 33 потребители от следните целеви групи

  • Възрастни хора над 65 год в невъзможност за самообслужване
  • Деца до 18 год с ТЕЛК
  • Хора с увреждания и определена група ТЕЛК

По настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, са допустими за финансиране следните дейности:

  • Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психилогическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.
  • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала предоставящ услугите от/до домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване е получаване на неотложни административни услуги – със средства на потребителя.
  • Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и други специалисти при необходимост.
  • Осигуряване на супервизия и обучение на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.
  • Възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания.