Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Топъл обяд - програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.

Дата на публикуване: 28.02.2023
Последна актуализация: 26.06.2023

СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС НА ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027 г.

Име на операцията:  BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд”
Име на бенефициента: Община Златица
Начало:  01.03.2023 г.
Край:  30.09.2025 г.

Всеки желаещ да кандидатства за включване в проекта е необходимо да попълни следните документи: 

  • Заявление - Декларация 
  • Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация
  • Карта за участие

Документите може да попълните при специалист „Социални дейности” в община Златица, пл. „Македония” № 1 от понеделник - петък от 8:00 до 17:00ч. 

Срока за подаване на документите е до края на изпълнение на проекта, а именно 30.09.2025г.