Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24M7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CC6

Правомощия на Кмета

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021
 • Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината

Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация

 • Насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи

Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация

 • Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания

Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация

 • Отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните структури на Министерството на вътрешните работи

Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация

 • Организира изпълнението на общинския бюджет

Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация

 • Организира изпълнението на дългосрочните програми

Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация

 • Организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно

Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация

 • Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет

Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация

 • Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания

Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация

 • Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина

Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация

 • Председателства съвета по сигурност

Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация

 • Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им

Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация

 • Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние, като може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, на кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация

Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация

 • Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда

Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация

 • Осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас

Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация

 • Утвърждава устройствения правилник на общинската администрация

Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация

 • Изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им

Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация

 • Оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост

Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация

 • В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди

Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация

 • Кметът на общината в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи

Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация

 • Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата си в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата

Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация