Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24U1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CS6

Управленска програма

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 20.05.2021

Настоящата Програма за управление на кмета на Община Златица е разработена в съответствие с изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Тя е планов документ съдържащ основните цели, приоритети и дейности за изпълнение и очакваните резултати.

Програма за управление на община Златица за мандат 2019 - 2023 г.