Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24L4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C12

Вътрешни правила

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.03.2024

В тази секция са публикивани вътрешните правила на Общинаска администрация - Златица.

За общинските стратегически документи - стратегии, програми и стратегически планове на общинска администрация Златица, посетете секцията Общински стратегически документи.

За наредбите и нормативните актове, приемани от Общински съвет Златица, посетете секцията Нормативни актове на ОбС.

Вътрешни правила за работа в Система за електронен обмен на съобщения (СЕОС) в администрацията на община Златица

Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в община Златица

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в община Златица

Вътрешни правила за създаване, водене, попълване, съхранение и достъп до публичните регистри на община Златица

Харта на клиента

Вътрешни правила за организация на административното облсужване в община Златица

Вътрешни правила за условията и реда за осъществяване на обратна връзка с потребителите на административни услуги в община Златица

Инструкция за деловодна дейност в община Златица

Правила за пропускателен режим в сградата на община Златица

Правилник за вътрешния трудов ред в община Златица

Етичен кодекс за поведение на служителите в Общинска администрация – Златица

Устройствен правилник на Общинска администрация - Златица 

Вътрешни правила за дейността на учрежденският архив при община Златица

Инструкция за механизма на обработване и защита на лични данни в регистрите, поддържани в община Златица