Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G60
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C47
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G15
Кмет Заместник кметове Секретар Главен архитект Администрация Общински стратегически документи Вътрешни правила Публични регистри Проекти на нормативни актове Дейности Изпълнявани проекти

Администрация

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 22.08.2023

Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление.

Орган на изпълнителната власт в община Златица е кметът на общината.

Общинска администрация осъществява дейността си въз основа на принципите на законност,  откритост, достъпност, отговорност, отчетност, обективност и безпристрастност.

Администрацията осъществява своята дейност в интерес на обществото, както и в съответствие с Конституцията и другите нормативни актове.

Общинска администрация извършва административни услуги на физическите и юридическите лица в четирите населени места в общината в съответствие с изискванията за административно обслужване.

Общинската администрация работи при съблюдаване изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)  и Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).