Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24P5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CA6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CA5

Администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 02.04.2021

Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление.

Орган на изпълнителната власт в община Златица е кметът на общината.

Общинска администрация осъществява дейността си въз основа на принципите на законност,  откритост, достъпност, отговорност, отчетност, обективност и безпристрастност.

Администрацията осъществява своята дейност в интерес на обществото, както и в съответствие с Конституцията и другите нормативни актове.

Общинска администрация извършва административни услуги на физическите и юридическите лица в четирите населени места в общината в съответствие с изискванията за административно обслужване.

Общинската администрация работи при съблюдаване изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)  и Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).