Z6_PPGAHG8001KP00QJ3I7VOU2091
Z7_PPGAHG8001KP00QJ3I7VOU2050

Околна среда

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 31.05.2021

Контрол върху екологията и чистотата в общината се осъществява от Екологът.

Дейности:

  1. Изготвя или участва в изготвянето на програми, стратегии и планове за устойчиво развитие по отношение на околната среда;
  2. Подготвя договорите за дейността по сметопочистване, сметоизвозванете, поддържането на депата за твърди отпадъци и осигурява контрол по същата дейност;
  3. Упражнява редовен контролпо опазване на чистотата на зелените площи, стопанисване на залените площи от граждани, физически и юридически лица;
  4. Отговаря пряко за спазването на Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците, Закона за чистотата на атмосферния въздух и водата, Закона за здравете;
  5. Участва в провежданите научно-изследователски дейности по пречистване на промишлените води, предотвратяване на замърсяване на околната среда, изхвърляне на вредни вещества в атмосферата, намаляване или пълна ликвидация на технологичните отпадъци, относими към дейността на общината;
  6. Разработва технологични регламенти, графики за аналитичен контрол, инструкции и друга техническа документация;
  7. Контролира състоянието на околната среда и следи спазването на екологичните стандарти и норми;