Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K44
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CD7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CD2

Общинска собственост

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 17.06.2021

Общинската собственост се управлява в интерес на населението в общината, съобразно разпоредбите на закона. Тя включва имоти общинска публична собственост и имоти общинска частна собственост. За да се осигури целесъобразно използване на общинската собственост, Общински съвет - Златица приема Годишна програма за управление и разпореждане с имотите и извършва контрол върху нейното изпълнение.