Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121I4

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 19.05.2021

Председател на МКБППМН: Стоян Николов Генов

Секретар на МКБППМН: Десислава Николова Чолакова-Стоянова

адрес: община Златица, гр. Златица, пл. “Македония” № 1

тел.: 0728 / 60 179;                                          

e-mail: ob_zlatica@mail.bg ;