Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24N6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C93

Бюджет и финансови отчети

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 25.07.2023

Бюджетът на община Златица се изготвя от отдел Счетоводство и се одобрява ежегодно от Общински съвет - Златица. Той включва приходи от местни данъци, и такси, разпореждане с общинска собственост, глоби и санкции, дарения и други постъпления. Бюджетът се изразходва за делегирани от държавата и за местни дейности, съгласно единната бюджетна класификация.

В тази секция се публикуват проектите на годишен бюджет, приетият от Общински Съвет - Златица годишен бюджет и всички месечни и годишни отчети по изпълнението на приетият бюджет.

Контрол по изпълнението на бюджета се осъществява от Общински съвет - Златица.