Z6_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2N50
Z7_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2N51
Бюджет и финансови отчети Местни данъци и такси Общинска собственост Хуманитарни дейности Архитектура и градоустройство Туризъм Транспорт Околна среда Селско стопанство Гори

Дейности

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.04.2021

Общинска администрация осъществява множество дейности предвидени в законодателството на Република България или определени от Общински съвет - Златица чрез нормативен акт или решение. 

При осъществяване на своята дейност общинска администрация се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, и целесъобразност.