Z6_PPGAHG800H4M10QJ57EKOT28E7
Z7_PPGAHG800H4M10QJ57EKOT2810

Заповед № 526 от 10.11.2021 относно продажбата на алкохол в предизбория ден за изборите на 14.11.2021 г.

Дата на публикуване: 10.11.2021
Последна актуализация: 26.06.2023

ЗАПОВЕД

№ 526 / 10.11.2021

На основание чл.44, ал.1, т.1, т.4 и т.8 и ал. 2  от ЗМСМА, с цел осигуряване на условия за нормално и спокойно протичане на изборния ден при произвеждането на изборите за президент и за вицепрезидент и за Народно събрание на 14.11.2021г.

ЗАБРАНЯВАМ:

  1. Продажбата, сервирането и употребата на алкохол и спиртни напитки в търговските обекти, заведенията за обществено хранене и други обществени места на територията на община Златица за периода от 22:00 часа на 13.11.2020г. до 08:00 часа на 15.11.2021г.
  2. Провеждането на всякакви масови прояви на открито на територията на общината, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред за периода от 13:00 часа на 13.11.2021г. до 24:00 часа на 14.11.2021г. (изборния ден).

Препис от заповедта да се връчи на кметските наместници  и „Инспектор наредби“ на населените места: с. Църквище, с. Петрич, с. Карлиево и „Инспектор Наредби“ към община Златица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Мария Ангелова- кметски наместник на кметство Петрич, община Златица и началника на РУ- Пирдоп.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на  собствениците и наемателите на търговските обекти и заведенията за обществено хранене на територията на общината, както и на гражданите чрез средствата за масово осведомяване  и обявяване на интернет страницата на общината https://zlatitsa.egov.bg

Инж. Стоян Генов 
Кмет на Община Златица