Z6_PPGAHG800H4M10QJ57EKOT28E7
Z7_PPGAHG800H4M10QJ57EKOT2810

Заповед № 484 от 22.10.2021 относно подвижна избирателна секция в изборите на 14.11.2021 г.

Дата на публикуване: 22.10.2021
Последна актуализация: 26.06.2023

ЗАПОВЕД

№ 484 / 22.10.2021г.

На  основание чл. 44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.2,3 и 4, чл.37, ал.1 и чл.90, ал.1 от Избирателния кодекс, Решение №766- ПВР/НС от 20.10.2021г. на ЦИК и във връзка с насрочените с Указ №245 от 16.09.2021г.
на Президента на Република България избори за президент и вицепрезидент и за  Народно събрание на 14 ноември 2021г.

НАРЕЖДАМ:

Образувам една подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ на територията на община Златица за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители 14 ноември 2021г., както следва:

  1. Подвижна избирателна секция 264700011- находяща се на адрес гр. Златица, ул. „Васил Левски“ №2- СУ „Паисий Хилендарски“.

Заповедта да се обяви на интернет страницата на община Златица и чрез поставяне на информационното табло на община Златица.

Копие от заповедта да се изпрати на териториалното звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ – София област при МРРБ и на 26 Районната избирателна комисия- Софийска област.

Заповедта може да бъде оспорена от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването и пред Областния управител на Софийска област, по реда на чл.8, ал.4 от Изборния кодекс.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Мария Ангелова – кметски наместник на кметство Петрич, община Златица.

ИНЖ. СТОЯН ГЕНОВ
Кмет на Община Златица