Z6_PPGAHG800H4M10QJ57EKOT28E7
Z7_PPGAHG800H4M10QJ57EKOT2810

Заповед № 292 от 25.06.2021 относно подвижна избирателна секция в изборите на 11.07.2021 г.

Дата на публикуване: 25.06.2021
Последна актуализация: 26.06.2023

ЗАПОВЕД

№ 292 / 25.06.2021г.

На  основание чл. 44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.2,3 и 4, чл.37, ал.1 и чл.90, ал.1 от Избирателния кодекс, Решение №2117-НС/22.02.2021г. на ЦИК и във връзка с насрочените с Указ №9 от 14.01.2021г. на Президента на Република България избори за Народно събрание на 04 април 2021г.

НАРЕЖДАМ:

Образувам една подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ на територията на община Златица за произвеждане на изборите за народни представители 04 април 2021г., както следва:

  1. Подвижна избирателна секция 264700011- находяща се на адрес гр. Златица, ул. „Васил Левски“ №2- СУ „Паисий Хилендарски“.

Заповедта да се обяви на интернет страницата на община Златица и чрез поставяне на информационното табло на община Златица.
Копие от заповедта да се изпрати на териториалното звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ – София област при МРРБ и на 26 Районната избирателна комисия- Софийска област.
Заповедта може да бъде оспорена от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването и пред Областния управител на Софийска област, по реда на чл.8, ал.4 от Изборния кодекс.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Иванка Маньова Ангелова – заместник кмет на община Златица.

ИНЖ. СТОЯН ГЕНОВ
Кмет на Община Златица