Z6_PPGAHG800H4M10QJ57EKOT28E7
Z7_PPGAHG800H4M10QJ57EKOT2810

Заповед № 55 от 06.02.2023 относно местата за обявяване на избирателните списъци за изборите на 02.04.2023 г.

Дата на публикуване: 06.02.2023
Последна актуализация: 26.06.2023

ЗАПОВЕД

№ 55 от 06.02.2023 г.

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.41,ал.3 от Изборния кодекс

ОПРЕДЕЛЯМ:

Местата за обявяване на избирателните списъци за избори за народни представители за Народно събрание:

  1. Първа секция - Пенсионерски клуб град Златица
  2. Втора секция - Пенсионерски клуб град Златица
  3. Трета секция - Пенсионерски клуб град Златица
  4. Четвърта секция - ИРМ “Социално подпомагане“ град Златица
  5. Пета секция - ИРМ “Социално подпомагане“ град Златица
  6. Шеста секция - ИРМ “Социално подпомагане“ град Златица
  7. Седма секция - ИРМ “Социално подпомагане“ град Златица
  8. Осма секция - Пенсионерски клуб – село Църквище
  9. Девета секция - Читалище “Просвета 1915 г.“ - село Карлиево
  10. Десета секция - Магазин за хранителни стоки - село Петрич

Заповедта да се обяви публично и да бъде качена на сайта на общината https://zlatitsa.egov.bg/

Копие от заповедта да се предостави на РИК в срок до 15.02.2023г.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Станислав Цолов- секретар на  община Златица.

Инж. СТОЯН ГЕНОВ
Кмет на Община Златица