Z6_PPGAHG800H4M10QJ57EKOT28E7
Z7_PPGAHG800H4M10QJ57EKOT2810

Заповед № 367 от 24.08.2022 относно провеждането на предизборна кампания в изборите на 02.10.2022 г. (Отменена със Заповед № 410 от 07.09.2022 г.)

Дата на публикуване: 24.08.2022
Последна актуализация: 26.06.2023

ЗАПОВЕД

№ 367/ 24.08.2022г.

ОТНОСНО: Условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за  народни представители на 02.10 2022 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, т. 22, 23 и 24, чл. 58, чл. 175 – 199, чл. 200 – 201, § 1, т. 15, 16 и 17 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия и решение № 1322/НС от 23.08.2022г. на ЦИК
 
ОПРЕДЕЛЯМ:

Общи правила относно условията и реда за провеждане на предизборната кампания:

 • Предизборната кампания в изборите за народни представители  на 2 октомври 2022г. се открива на 2 септември  2022г. (30 дни преди изборния ден) и приключва в 24,00 ч. на 30 септември 2022г.
 • Предизборната кампания се води на български език.
 • Гражданите, партиите, коалициите, инициативните комитети, кандидатите и застъпниците имат свобода на изразяване и на предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги.
 • Кандидатите за народни представители и партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, имат право на еднакъв достъп до източниците на информация, която им е необходима за целите на предизборната кампания.
 • Предизборните събрания са публични. За реда при провеждането им отговарят организаторите и органите на Министерството на вътрешните работи.
 • По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали.
 • Агитационните материали се поставят на определени от кмета на общината /кметството/ места.
 • Местата за поставяне на агитационни материали от регистрираните кандидати, партии, коалиции и инициативни комитети, във връзка с произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022г., са на информационните табла на територията на гр. Златица:
  1.Град Златица - Информационните табла с местонахождение пл. Македония
  2.Селата Църквище, Карлиево и Петрич - Таблата в центъра на населените места.
 • Агитационни материали могат да се поставят на сгради, огради и витрини само след разрешение на собственика или управителя на имота.
 • На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава.
 • Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле. 

ЗАБРАНЯВАМ:

 • Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до приключване на изборите;
 • Публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания;
 • Използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението;
 • Използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави;
 • Използването на агитационни материали, които накърняват честта и доброто име на кандидатите;
 • Използването на агитационни материали, съдържащи герба и/или знамето на Република България и/или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения;
 • Използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация;
 • Провеждането на предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала;
 • Провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации;
 • Предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден;
 • Предизборна агитация от служители на вероизповеданията. Не се счита за агитация извършването на религиозни обреди;
 • Поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването;
 • В търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.

Извън времето за провеждане на предизборната кампания (от датата на насрочване на изборите за народни представители – 1 август 2022 г. до началото на предизборната кампания – 2 септември  2022 г.) се забранява поставянето на предизборни агитационни материали. Сигналите за така поставените предизборни агитационни материали се подават до областния управител, съответно кмета на общината, района или кметството.

Заповедта за премахване на предизборните агитационни материали се издава незабавно от областния управител, съответно от кмета на общината, района или кметството и се връчва на лицето, в чиято полза е материалът.

В случай че лицето, в чиято полза е предизборният агитационен материал, не го отстрани в тридневен срок от издаването на заповедта, материалът се премахва от областния управител, кмета на съответната община, район или кметство, като при необходимост може да се поиска съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи.

В правомощията на районните избирателни комисии е да се произнасят по жалби за неправилно поставени агитационни материали по време на предизборната кампания. По решение на районната избирателна комисия кметът на общината, района или кметството или кметският наместник премахва или изземва поставените и разпространени в нарушение агитационни материали. При необходимост премахването и изземването става със съдействие на органите на Министерството на вътрешните работи.

В изборния ден премахването и изземването на такива материали може да става и по решение на секционните избирателни комисии.
Когато през изборния ден и до края на гласуването секционната избирателна комисия установи наличие на агитационни материали, поставени в изборните помещения или на разстояние по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, тя незабавно ги отстранява.

При необходимост отстраняването на тези агитационни материали се извършва със съдействието на кмета или кметския наместник и на органите на Министерството на вътрешните работи по решение на секционните избирателни комисии.

В срок до 7 дни след изборния ден партиите, коалициите и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори. При неизпълнение на посоченото задължение на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба предвиден в ИК. Актовете за установяване на нарушението се съставят от длъжностни лица, оправомощени от кмета на общината, а наказателните постановления се издават от кмета на общината по реда на ЗАНН.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Илия Македонски- зам. кмет на  община Златица.

Заповедта да се оповести публично на официалния сайт на общината- https://zlatitsa.egov.bg и да се изпрати на Районната избирателна комисия София област (РИК-26).

ИНЖ.СТОЯН ГЕНОВ
Кмет на Община Златица