Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

ОИЦ-София организира публични обсъждания на концепциите за интегрирани териториални инвестиции

Дата на публикуване: 17.04.2024
Последна актуализация: 17.04.2024

В периода 18-30 април 2024 г. Областния информационен център – София-град и София-област, като част от Звеното за публични консултации към РСР на Югозападния регион, организират провеждането на публични обсъждания на Концепциите за интегрирани териториални инвестиции, преминали етапа на оценка на административно съответствие и допустимост.
8 са концепциите за ИТИ от София област, които успешно преминаха този етап.

Обществено обсъждане на концепцията за интегрирани териториални инвестиции BG16FFPR003-2.001-0045 „Осигуряване на интегрирано развитие на Софийска област“ с водещ партньор Областна администрация – Софийска област ще се проведе на 24 април в залата на НЧ "Христо Смирненски 1889", от 14:00 ч.

Концепцията се изпълнява в партньорство между: Областна администрация Софийска област; община Ботевград (градска); община Етрополе (селска); община Златица (селска), Сдружение Национална младежка мрежа (НПО) и АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”.

Инвестициите в концепцията са: основен ремонт път II-37 "Етрополе - Златица"; Изграждане на дребномащабна туристическа инфраструктура за развитието на местни забележителности и атракции в общините Златица, Етрополе, Ботевград, включително реновиране на хижи и от страна на областна администрация и разработване на обща туристическа стратегия; закупуване на специализирано медицинско оборудване, превенция и управление на риска от наводнения на приоритизирани участъци с намалена проводимост в урбанизираната и извън урбанизираната територия. Мерките в сектор "Туризъм" се явяват допълващи се една друга с оглед целта на концепцията за развитие на забележителности и атракции, съчетани с приятна почивка и отдих сред природата за местното население и за посетители-туристи. Чрез новите туристически обекти по-рационално ще бъдат използвани природните, културните, историческите и географските ресурси на региона, а географска близост ще доведе до възможността за създаване на обща туристическа програма. Предвидените меки мерки, а именно разработване на цялостна стратегия на развитие на туризма за общините-партньори популяризира туристическите обекти и ще ги обедини в една дестинация.

За участие в публичните събития са поканени партньорите в концепциите, община Ботевград, община Етрополе, община Златица, Агенция “Пътна инфраструктура’’, Сдружение Национална младежка мрежа, представители на местните администрации, заинтересовани организации и институции, медии, широката общественост. Целта на публичните обсъждания е да бъде осигурено участието на местните общности в процеса на подбор, като мненията и коментарите да бъдат представени на широкия състав на РСР на ЮЗР, който да ги вземе под внимание, преди да изготви приоритизирания списък с концепции за изпълнение и да одобри общата програмна концепция за развитие на ЮЗР.

Заинтересовани страни могат да изразят своето мнение по време на обсъжданията или чрез анкети, които са достъпни на Фейсбук страницата на ОИЦ – София, както и на сайта www.bgregio.bg, www.eufunds.bg. Препоръки или възражения могат да се изпращат също и на електронната поща на ОИЦ-София/ Звено за публични консултации към РСР на ЮЗР oic.sofia@gmail.com в срок до три дни от приключване на всички публични обсъждания.