Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Обсъдиха състоянието и ползването на горите в община Златица

Дата на публикуване: 29.03.2024
Последна актуализация: 29.03.2024

На 27 март 2024г. се проведе среща с населението на община Златица, относно начините и ползването на дървесина в горски територии общинска собственост. По покана на кмета на община Златица инж. Любомир Цветков на обсъждането присъстваха инж. Тони Малинов, инж. Надежда Недкова – зам. директор на ТП “ДГС Пирдоп” и служители на ОЗ “Гора” към община Златица.

Правим това обсъждане, за да запознаем всички заинтересовани граждани с дейностите, които се изпълняват в общинските гори и да можем да чуем и тяхното мнение - каза при откриването на срещата кметът Цветков.

 

Ръководителят на звено „Гора“ инж. Тони Малинов  представи основните дейности на общинското звено и състоянието на горите в община Златица. Според него в момента не се използва достатъчно горския ресурс. Необходимо е гората да се сече по определени правила, за да може тя да се развива правилно. На община Златица е определено да се ползват на година по 12 000 куб.м дървесина. За справка, през миналата година са добити само 5 000 куб.м., а за последните десет години добитата дървесина не надвишава 32 000 куб.м. В резултат на това община Златица не е получила приходи за около 2,5 млн. лева за последните 4 години.
Инж. Тони Малинов разясни на присъстващите граждани колко е важно правилното стопанисване на горите, с цел естествено възобновяване и подмяна на стария дървостой с млад, и как науката е категорична, че подходящите инструментите за това са различните видове сечи. В резултат на тези лесовъдски мероприятия се добиват обли дървесни материали, изграждат се така необходимите за опазването на горите пътища и се осигурява достъп до горските територии за хората.

 

По думите на инж. Малинов лесовъдските дейности се осъществяват на база горскостопански планове, които се изготвят от специалисти – лесоустроители за срок от 10 години. В тези планове с отделни таксационни характеристики подробно са описани отделите, подотделите, дървесните видове, количествата дървесина, насоките на стопанисване и предложенията за лесовъдски намеси в горите и как неизпълнението на планираните лесовъдски мероприятия по Горскостопански план е предпоставка за бъдещи здравословни проблеми за горите, чиито прояви наблюдаваме и ще наблюдаваме в следващите години.

 

Експертите бяха категорични, че горите, които не се стопанисват, са по-податливи на пожари, ветроломи и снеголоми, нападения от вредители и съхнене. Беше наблегнато на факта, че ако горите не се управляват правилно и липсва грижа, може да се стигне до невъзможност на домакинствата да се отопляват заради липсата на дървесина, което ще и жителите на община Златица, тъй като голяма част от тях се отопляват на дърва.

 

След зададен въпрос от гражданин, относно сечта в Стара планина и санитарно охранителните зони попадащи в тази територия, бе обяснено, че община Златица няма намерение да се изпълняват каквито и било мероприятия в Стара планина. Беше обяснено подробно, че водоохранната функция на гората представлява способността й да намалява относителното участие на онези пера от водния баланс, които могат да имат потенциално вредно въздействие върху прилежащите територии (напр. повърхностният отток води до ерозия). За да изпълняват дълготрайно и в най-голяма степен тази своя функция, горските насаждения трябва да са изградени от здрави дървета, по възможност със смесен състав от подходящи местни видове и да са разнообразни по възраст. Поддържането на подобни насаждения предполага активна, постоянна лесовъдска дейност, включително и чрез планирани сечи. Ако не се изпълняват горскостопанските планове и ако гората не се поддържа здрава  чрез прореждане и прочистване, тя няма да изпълнява добре екологичната и водоохранната си функция. Ще стане точно обратното - сухите, старите и болни дървета са предпоставка за забентване и други поражения по инфраструктурата при наводнения.
На следващ въпрос, отново от гражданин, относно твърдението, че в горите собственост на община Златица не се извършват лесокултурни мероприятия (залесяване), бе обяснено, че в предходния Горскостопански план, в общинската територия е залесена площ от 125 дка, а в сега действащия Горскостопански план са заложени само 6 дка на година за залесяване през десетилетието (от 2020г.)

 

В рамките на срещата беше разяснен и Годишния план за ползване на дървесина на община Златица за 2024г., входиран за разглеждане от Общински съвет - Златица на сесия, предвидена за 29 март 2024г.. В него са заложени 7 962 м3 лежаща маса, от които 800 пр.м3 (400 м3 леж.м.) дърва за огрев предвидени за добив от местно население, 410 м3 лежаща маса предвидена за добив от местни търговци, 1 000 пр.м3 (500 м3 леж.м.) дърва за огрев предвидени за социална програма 2024г. и останалата дървесина предвидена за добив и продажба на корен.
Уведомени бяха гражданите за извършената теренна проверка на 21 март 2024г. от Регионална дирекция по горите – София в общински горски територии – Златица, като след проверката са съставени Констативни протоколи от инспекторите, доказващи, че в действащите сечища към момента не са констатирани нарушения съгласно Закона за горите.